Adatkezelési tájékoztató


 

 A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cégjegyzékszám: 01-10-140072, Adószám: 25869628-4-41, székhely: 1037 Budapest, Bokor u. 23-25., központi e-mail cím: info@kisfaludy2030.hu, képviseli: Horváth Péter, adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Papp Levente, e-mail cím: privacy@mtu.gov.hu, a továbbiakban Társaság, Adatkezelő) elkötelezett aziránt, hogy a kisfaludy2030.hu honlapot látogatók magánélethez való jogát és személyes adataik védelméhez fűződő jogát tiszteletben tartsa, és működése során az Európai Unió adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR), a magyar adatvédelmi törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb jogszabályoknak, valamint az iránymutatásoknak, kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el. A Társaság, mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

A Társaság Adatkezelési Tevékenysége Összhangban Van Az Adatvédelemmel Kapcsolatos Alábbi Jogszabályokkal: 

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); 
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.). 

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha 

 • az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; 
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés, megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
 • az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; 
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

 

A GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú Érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes 

képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 16. életévet be nem töltött kiskorú esetén az Érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló hozzájárulása szükséges. A Társaságnak nincs lehetősége ellenőrizni a hozzájárulás helyességét és valódiságát, a hozzájárulást adó személy szavatol annak helyességéért. 

1. Az Adatkezelés célja 

Társaság az Ön személyes adatait a következő célokra használhatja: 

 • a Társaság ellenőrizheti a weboldal használatát és működését; 
 • a Társaság kijavíthatja, megoldhatja a weboldal működésével, a Társaság üzletvitelével, termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos problémákat, megőrizheti a weboldal és a Társaság üzletvitelének biztonságát és integritását; 
 • Ön kapcsolatot kezdeményezhet a Társasággal a Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségek valamelyikén. 

 

2. Az Adatkezelés jogalapja 

 • Az adatkezelés jogalapja a sütik kezelésével összefüggésben, valamint kapcsolat kezdeményezése esetén az Érintett önkéntes hozzájárulása 
 • a Társaság a weboldal biztonságos technikai működésével összefüggő, azokat biztosító adatokat -beleértve a látogatók IP címét - jogos érdek jogalappal kezeli; 

 

3. Kezelt adatok köre 

 • amikor Ön meglátogatja a jelen honlapot, a honlap működése során technikai adatként kezeljük az Ön számítógépének IP címét, hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedését, az operációs rendszer típusát és verziószámát, a böngésző típusát és verziószámát, a weboldalon végzett aktivitást és hozzájárulása esetén sütiket is létrehozhatunk az Ön számítógépén; 
 • nevét, e-mail címét és\vagy telefonszámát abban az esetben kezeljük, ha Ön elérhetőségeink valamelyikén kapcsolatba lép a Társasággal. 

 

4. A Személyes adatok tárolásának időtartama 

 • a Társaság a hozzájárulással kezelt személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli, a hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét; 
 • a Társaság a jogos érdek jogalappal kezelt, a weboldal biztonságos technikai működésével összefüggő, azokat biztosító adatokat - beleértve a látogatók IP címét -, 1 évig őrzi meg. 

 

5. A Személyes adatok címzettjei, Illetve a címzettek kategóriái 

A Társaság és adatfeldolgozóinak a honlapot, valamint ügyfélkapcsolatát működtető munkatársai. 

6. Igénybe vett adatfeldolgozók 

 • MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG ZRT. (Székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., cégjegyzékszám: 01-10-041364) 
 • MEDIATOR GROUP KFT. (Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58., Cégjegyzékszám: 01-09-864793) 
 • RENDSZERINFORMATIKA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. (Székhely: 1134 Budapest, Váci út 19. IV. em., Cégjegyzékszám: 01-10-046912) 

 

7. Sütik (Cookie) használata 
Más honlapokhoz hasonlóan a Társaság is használja azon szokásos technológiát, amelyet sütinek hívnak, valamint webszerver technikai naplófájlokat, annak érdekében, hogy információt szerezzen be arról, hogy az Érintettek hogyan használják a honlapot. A sütik és a webszerver log fájlok használata lehetővé teszi a Társaság számára, hogy a honlap látogatottságát ellenőrizze, és a honlap tartalmát a felhasználók személyes igényeihez igazítsa. A süti egy kisméretű információcsomag (fájl), amely gyakran egy anonimizált, egyedi azonosítót hordoz. Amikor felkeres egy honlapot, az adott honlap a számítógépének az engedélyét kéri, hogy ezt a kisméretű információcsomagot az Ön számítógépe merevlemezének egy olyan részén tárolja, amely kifejezetten a sütik tárolására szolgál. Minden egyes honlap, amelyet meglátogat, tud sütit küldeni a számítógépére, amennyiben az Ön által használt böngésző beállítása ezt engedélyezi. Az Ön adatainak védelme érdekében azonban az Ön böngészője az adott honlapnak kizárólag azt engedélyezi, hogy ahhoz a sütihez férjen hozzá, amelyet az adott honlap küldött az Ön számítógépének, azaz egy honlap más honlap által küldött sütikhez nem fér hozzá. A böngészők általában úgy vannak beállítva, hogy fogadják a sütiket. Amennyiben Ön nem kíván sütiket fogadni, beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy az elutasítsa a sütik fogadását. Ebben az esetben elképzelhető, hogy a honlap néhány eleme nem fog hatékonyan működni, mikor Ön böngészi. A sütik nem tudnak más információt nyerni a számítógépének merevlemezéről és nem hordoznak vírusokat. A Társaság az oldal működtetése során az alábbi sütiket használhatja:

COOKIE neve 

Kibocsátó 

Típus 

Tárolás ideje 

_ga cookie 

google analytics 

HTTP 

2 év 

GPS 

youtube.com 

HTTP 

1 nap 

IDE 

doubleclick.net 

HTTP 

1 év 

test_cookie 

doubleclick.net 

HTTP 

1 nap 

popup 

kisfaludyprogram.hu 

HTML 

1 nap 

gdprcookienotice 

kisfaludyprogram.hu 

HTML 

1 év 

 

8. Az általunk kezelt adatok biztonsága 

A Társaság az informatikai adatok és a weboldal technikai környezetének megfelelő adatmentéséről gondoskodik, amit az egyes adatok megőrzési ideje alapján szükséges paraméterekkel működtet, ezáltal az adatok megőrzési időn belüli rendelkezésre állását garantálja, a megőrzési idő lejártával pedig véglegesen megsemmisíti azokat. Az 

informatikai rendszer és az adatokat tároló környezet integritását és működőképességét fejlett monitoring technikákkal ellenőrzi, a szükséges kapacitásokat folyamatosan biztosítja. Az informatikai környezetében történt eseményeket komplex naplózási funkciók alkalmazásával rögzíti, ezzel is biztosítja az esetleges incidensek későbbi felderíthetőségét és jogi erejű bizonyíthatóságát. Folyamatosan magas sávszélességet biztosító, redundáns hálózati környezetet alkalmazunk a weboldalaink kiszolgálására, mely a fellépő terheléseket biztonságosan elosztja az erőforrásaink között. A rendszereink katasztrófatűrő képességét tervezetten biztosítjuk, az üzletmenet folytonosságról és ezáltal felhasználóink folyamatos kiszolgálásáról szervezeti és technikai eszközökkel is magas szinten gondoskodunk. Kiemelt prioritással gondoskodunk az informatikai rendszereink sértetlenségét is biztosító biztonsági javítások, gyártói frissítések kontrollált telepítéséről, ezzel megelőzve, elkerülve és kezelve a sérülékenységek kihasználásával történő hozzáférési vagy károkozási kísérleteket. Az informatikai környezetünket rendszeresen biztonsági teszteléssel vizsgáljuk, a talált hibákat vagy gyenge pontokat kijavítjuk, az informatikai rendszer biztonsági megerősítését folyamatos feladatnak tekintjük. Munkatársaink számára a titoktartást is magába foglaló magas biztonsági elvárásokat fogalmaztunk meg, melyek teljesülését rendszeres képzésekkel is biztosítjuk, belső működésünk kapcsán pedig törekszünk arra, hogy tervezett és ellenőrzött folyamatokat működtessünk. A működésünk során érzékelt, vagy hozzánk bejelentett, a személyes adatokat érintő esetleges incidenseket transzparens módon, felelős és szigorú elvek mentén 72 órán belül kivizsgáljuk. A bekövetkezett incidenseket lekezeljük, és nyilvántartásba vesszük. Szolgáltatásaink és informatikai megoldásaink fejlesztése során gondoskodunk a beépített adatvédelem elvének teljesüléséről, az adatvédelmet már a tervezési fázisban kiemelt elvárásként kezeljük. 

9. Tájékoztatás az Érintettek jogairól 

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. 

9.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek a jognak a biztosítása érdekében is hoztuk létre jelen Adatkezelési Tájékoztatót. 

9.2. Hozzáféréshez való jog 

Az Érintett kérheti a Társaságtól, hogy: 

 • erősítse meg személyes adatainak kezelését; 
 • biztosítson másolati példányt az ilyen adatokból; 
 • nyújtson további tájékoztatást személyes adataira vonatkozóan, így különösen arról, hogy milyen adatokkal rendelkezik, mire használja ezeket az adatokat, kivel osztja meg ezeket az adatokat, hogy továbbítja-e ezeket az adatokat külföldre, hogy milyen módon védi ezeket az adatokat, meddig tárolja az adatokat, milyen módon és formában tud panaszt tenni, és végül, hogy honnan szerezte meg az Érintett adait. 

9.3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett kérheti, hogy a Társaság helyesbítse ill. egészítse ki a tévesen, pontatlanul vagy hiányosan szereplő személyes adatait. A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt a Társaság megvizsgálhatja az Érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát. 

9.4. Törléshez, elfeledtetéshez való jog 

Az Érintett a személyes adatának törlését kérheti: 

 • ha az Érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez; vagy, 
 • ha visszavonta hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul); 
 • ha a tiltakozáshoz való jogát gyakorolja; vagy, 
 • ha az Érintett adatot jogtalanul kezelték; vagy, 
 • ha az Érintett adat törlését jogszabályi kötelezettség írja elő. 

 

Az Érintett személyes adatának törlésére irányuló kérését a Társaság nem köteles teljesíteni, ha személyes adatának kezelése az alábbi okokból szükséges és indokolt: 

 • a jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés miatt;vagy 
 • a jog vagy jogos érdek bíróság előtti érvényesítése vagy védelme miatt. 

 

9.5. Adatkezelés korlátozására irányuló jog (zárolási jog) 

Az érintett kérheti, személyes adatainak kezelésének korlátozását (adatait zárolását), 

 • ha azok helyességével, pontosságával vagy valódiságával összefüggésben nem biztosítható helyesbítés (ld. „Helyesbítéshez való jog”); vagy, 
 • ha az adatkezelés jogszerűtlen, de az Érintett nem kéri az adatok törlését; vagy, 
 • ha az Érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez, de annak törlését bizonyos jogok vagy jogos érdekek bíróság előtti érvényesítése kizárja; vagy, 
 • ha tiltakozáshoz való jogával élt, és a Társaság eljárása jogszerűségének vizsgálatára még nem zárult le. 

 

Zárolási jog gyakorlása esetén személyes adatát továbbra is jogosult a Társaság használni, amennyiben: 

 • az erre vonatkozó hozzájárulást megkapta az Érintettől; vagy, 
 • ha az Érintett adat használata (megléte) bizonyos jog vagy jogos érdek bíróság előtti érvényesítése érdekében szükséges; vagy, 
 • ha az Érintett adat használata (megléte) egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges. 

 

9.6. Adatok szállíthatóságának biztosítása 

Az Érintett kérheti a Társaságtól, hogy személyes adatát rendezett, átlátható és informatikai rendszerek által is olvasható módon adja ét az Érintettnek, illetve azt is, hogy az adatot közvetlenül küldje meg egy másik adatkezelőnek. 

9.7. Tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogai ezt kívánják meg. Bármikor, indokolás nélkül tiltakozhat az Érintett személyes adatainak direktmarketing-célú kezelése ellen, amely esetben az adatkezelést a Társaság a lehető leggyorsabban megszünteti. 

9.8. Visszavonáshoz való jog 

Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor visszavonja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

9.9. Az Érintett tájékoztatása az esetleges adatvédelmi incidensről 

A Társaság a legjobb tudása szerint és a kockázatokkal arányosan védi az Érintett személyes és más típusú adatait, korszerű és megbízható informatikai környezetet működtet, és különleges gondossággal választja ki együttműködő partnereit. Szabályozott és felügyelt módon végzi belső folyamatait annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése kapcsán a legapróbb hibát, problémát vagy incidenst is megelőzze, elkerülje, vagy ha az mégis bekövetkezik, akkor az esetet detektálja, kivizsgálja és lekezelje. Ha esetlegesen a személyes adatokat érintő incidens mégis bizonyítottan bekövetkezne és valószínűsíthetően magas kockázattal járna az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve, akkor a Társaság vállalja, hogy az adatvédelmi incidensről az érvényes adatvédelmi előírásoknak megfelelő módon és tartalommal, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet és az adatvédelmi hatóságot. 

9.10. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. A Társaság nem működtet olyan eljárást, aminek során automatizált döntéshozatalt alkalmazna. 

9.11. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Web: https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html 

9.12. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

9.13. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozókkal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait. 

2021. január 20.